Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

balsam-dla-duszy
5841 e0d2 500
5949 1e00 500
Reposted fromdeviate deviate viamoai moai
balsam-dla-duszy
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko

November 02 2017

balsam-dla-duszy
8533 4c63 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaCajmel Cajmel
balsam-dla-duszy
balsam-dla-duszy
Reposted frombluuu bluuu viaCajmel Cajmel
balsam-dla-duszy

November 01 2017

7209 0dba 500
balsam-dla-duszy
3488 483f 500
balsam-dla-duszy
1288 a058 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamalice malice
balsam-dla-duszy
4002 2195 500
Reposted frommalice malice
balsam-dla-duszy
1253 f8e4
Reposted frommalice malice viasniezynkatirowka sniezynkatirowka
balsam-dla-duszy
8103 70f3
balsam-dla-duszy
7359 68b2 500
Reposted fromslodziak slodziak viametka metka
balsam-dla-duszy

October 31 2017

balsam-dla-duszy
5181 6814 500
balsam-dla-duszy
balsam-dla-duszy
8486 37ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
balsam-dla-duszy
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
balsam-dla-duszy
0249 0717
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl